Truly Israeli

פיתוח העיר חיפה

 קרן לחיפה היא עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1983 ע"י נציגי ציבור, ששמו להם למטרה לפתח את העיר חיפה ולפעול למען רווחת תושביה.  פעילות הקרן מתפרשת על פני מגוון רחב של תחומים: חינוך, תרבות, קהילה, קיום משותף, ספורט, סביבה ורווחה.

הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ"ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב, קנדה, אנגליה וגרמניה פטורות ממס. בראש הקרן עומד ראש העיר,ועדת ביקורת ומבקר פנים. הקרן מאגדת בתוכה פורום נאמנים המורכב מאנשי עסקים ויזמים כלכליים.