Truly Israeli

אודות

מי אנחנו?

הקרן לחיפה היא עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1983 ע"י מתנדבים, נציגי ציבור, ששמו להם למטרה לשפר את איכות החיים בקהילה בה אנו חיים.

מטרות הקרן לחיפה הן:
ליזום, לארגן, להקים, לבצע, להחזיק ולנהל בחיפה ובקרית חיים מפעלי תרבות, חברה, חינוך בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים וכן לתמוך ולהשתתף במפעלים כאלה. הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ"ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב, קנדה, אנגליה וגרמניה פטורות ממס. בראש הקרן עומד ראש העיר, מר יונה יהב, המשמש כיו"ר הקרן. הקרן פועלת באמצעות ועד מנהל, ועדת כספים, אסיפה כללית וועדת מכרזים. מערכת הכספים של הקרן ופעולותיה מבוקרות ע"י ועדת ביקורת ומבקר פנים. הקרן מאגדת בתוכה פורום נאמנים המורכב מאנשי עסקים ויזמים כלכליים וכמו כן ידידי הקרן לחיפה הערבים.