Truly Israeli

טיפול רגיש מבחינה תרבותית ביוצאי אתיופיה

בדומה לקבוצות עולים אחרות, העולים מאתיופיה התקשו מאד להסתגל לחיים כה שונים מאלו שהותירו מאחור.  הגברים בעיקר חשים כי אינם זוכים לאותו כבוד כראשי המשפחה כפי שהיה בארץ מוצאם.

תסכולם מתבטא לרוב כזעם ואלימות כלפי בנות זוגם.  המצב הגיע למשבר ומספר רב של נשים נרצחו על ידי בעליהן.  בהתחשב ברגישויות התרבותיות של אוכלוסיה זו קשה למחלקת הרווחה של העירייה לטפל בנושא ולעצור את האלימות.  אי לכך חשוב כי מי שיטפל בכך יהיו עובדים סוציאלים בני העדה האתיופית, שזכו לרמת הצלחה רבה יותר עקב הכרותם האישית עם הקהילה.

אנו מבקשים את תרומתכם לכיסוי הוצאות עלותם של שני עובדים סוציאלים נוספים מבני העדה האתיופית אשר יטפלו בנושא קריטי זה מתוך רגישות תרבותית.