Truly Israeli

מרכז לילך בנווה פז – מרכז להתערבות מוקדמת אצל ילדי הגנים

אוכלוסית שכונת נווה פז מורכבת בעיקרה מבני העדה האתיופית, שהינם משכבה סוציו-אקונומית נמוכה. הן הילדים והן הבוגרים הינם בעלי קשיים בשפה, נאבקים על מנת להסתגל מבחינה תרבותית ולשרוד כלכלית.

כשגורמים אלו מהווים מכשול, הילדים הם שסובלים בדרך כלל עקב העדר מודעות ומעורבות של ההורים באשר לצרכיהם של הילדים הצעירים בהכנתם למערכת החינוך. הם גוררים אחריהם את הפער שביניהם לבין שאר הילדים במשך כל שנות הלימוד שלהם ואין הם מצליחים להדביק אותו.

הזמן להשקיע משאבים ניכרים על מנת להדביק את הפער הוא במעונות היום ובשלב גן הילדים. הצוות של מעונות היום בנווה פז זיהה מספר קשיים באוכלוסיה זו עם הגיעם למסגרות חינוכיות בגיל צעיר אותם בהם הם סבורים יוכלו לטפל באמצעות התערבות מוקדמת של צוות רב תחומי.  לצורך זה הוקדם מרכז להתערבות מוקדמת, שמטרתו לתת מענה לקשיי הילדים.

אנו מבקשים את סיועכם לאיוש ולציוד המרכז. היו שותפים להדבקת הפער שבין ילדים אלו לאחרים בני גילם.