Truly Israeli

עיבוד אשפה

בעיר חיפה נאספים מידי יום כ-  500 טון אשפה ומובלים להטמנה במישור רותם שבנגב. מרחק ההובלה של מאות קילומטרים, מהווה מרכיב כבד בעלות ההיפטרות מהאשפה. בנוסף לכך, עשרות משאיות כבדות המובילות את האשפה מייצרות זיהום אויר ניכר ובלאי גדול לכבישים. עקב הבעיה במציאת אתרי הטמנה חלופיים עלויות אלו צפויות לעלות בשנים הקרובות באופן ניכר.

הקרן לחיפה מחפשת פתרונות אחרים לפינוי האשפה ובוחנת בימים אלו מספר חלופות.