Truly Israeli

קהילות בונות גינות, גינות בונות קהילות

בחיפה כמו במרבית הערים ישנם רחובות רבים של בנינים, שאין ביניהם שטחים ירוקים בדרך כלל. במרבית השכונות גרות משפחות בדירות קטנות. הגינות הקהילתיות מהוות דרך ליצירת קשר בין תושבי השכונה וליצירת פינות ירוקות תוך שיתוף פעולה ביניהם.

הגינות מביאות לתחושה קהילתית ולדאגה לנושאים נוספים כגון תוכניות תרבות, ניקיון השכונה ודאגה כללית לאיכות החיים.

כיום ישנן 14 גינות קהילתיות ברחבי העיר. אנו מעונינים ליצור 3 גינות נוספות. על מנת ליצור גינה קהילתית חדשה יש צורך לעבד את האדמה, יש צורך בגידור ושלטים, רכישת כלי עבודה, פיתוח ראשוני של הקרקע, זרעים, מערכת השקייה והכשרת מתנדבים. אנו מבקשים את סיועכם ביצירת הגינות וטיפוח החיים הקהילתיים בעת ובעונה אחת.