Truly Israeli

קליטת עולים

טיפול רגיש מבחינה תרבותית ביוצאי אתיופיה

בדומה לקבוצות עולים אחרות, העולים מאתיופיה התקשו מאד להסתגל לחיים כה שונים מאלו שהותירו מאחור.  הגברים בעיקר חשים כי אינם זוכים לאותו כבוד כראשי המשפחה כפי שהיה בארץ מוצאם. תסכולם מתבטא לרוב כזעם ואלימות כלפי בנות זוגם.  המצב הגיע למשבר ומספר רב של נשים נרצחו על ידי בעליהן.  בהתחשב ברגישויות התרבותיות של אוכלוסיה זו קשה […]

קהילה תומכת לאמהות חד-הוריות החיות בעוני

מחלקת הרווחה של עיריית חיפה מבקשת להקים תוכנית לאמהות חד-הוריות עניות, ממוצא אתיופי וערביות, שלהן ילדים בגיל הגן הנתונים בסיכון.  תוכנית זו תעניק תמיכה והכשרה לנשים על מנת לסייע להן לצאת ממצבי המצוקה שלהן ולהשתלב בקהילה, לשפר את מצבן הכלכלי ואת מצבם של ילדיהן.  לפרוייקט זה יתלווה עו"ס אשר יתמקד בניהול, הדרכה וטיפול ויהיה זמין […]