Skip to main content

אודות

קרן חיפה היא עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1983 ע"י מתנדבים, נציגי ציבור, ששמו להם למטרה לשפר את איכות החיים בקהילה בה אנו חיים.
מטרות הקרן לחיפה הן: ליזום, לארגן, להקים, לבצע, להחזיק ולנהל בחיפה מפעלי תרבות, חברה, חינוך בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים וכן לתמוך ולהשתתף במפעלים כאלה.

 הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ"ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב וקנדה פטורות ממס.

הקרן פועלת באמצעות ועד מנהל, ועדת כספים, אסיפה כללית וועדת מכרזים. מערכת הכספים של הקרן ופעולותיה מבוקרות ע"י ועדת ביקורת. העומדים בראשה של הקרן, הינם אנשי עסקים, יזמים כלכליים ופעילים חברתיים, אשר חזונם הינו לפתח את העיר חיפה וסביבתה.

במהלך שנות פעילותה של הקרן התבצעו פרויקטים בניהול הקרן בהיקף של יותר ממאה מיליון דולר.