Skip to main content

פרויקטים: הנצחה

הנצחת זכר השואה בחיפה

מלבד הפעילויות המרובות במכון ללימודי השואה בחיפה, קיים רצון להנגיש את זכר השואה לכלל תושבי העיר חיפה, ואפילו למבקרים בעיר, כך שלא ידרשו רק להגיע למכון עצמו, אלא יוכלו ללמוד אודות השואה עצמה, הקורבנות והנספים, בכל מקום בעיר.

מתוך מחשבה זו, צמח הרעיון להפעיל מספר פרויקטים בעיר חיפה, אשר ינגישו את הנושא והזיכון לציבור הרחב:

  • מוזיאון הנצחה עירוני – הפרויקט ישלב הנצחה על גבי שלטים ולוחות מודעות ברחבי העיר חיפה, כך שאלה יהפכו לתקופה קצובה לחלק בלתי נפרד מהמוזיאון. כל לוח מודעות יספר את סיפור הקהילה הספציפית וסיפורים של קורבנות וניצולים. המעבר בין רחובות העיר יהפוך למעבר בין מסדרונות המוזיאון, תוך הנגשת הסיפורים לציבור וחינוכו בשעות הפנאי, ללא צורך בהגעה למוזיאון.                       
  • רכבת החיים – השרה (לשעבר) מירי רגב אמרה "היכן שיש רכבת, יש חיים", וזו בדיוק מטרת הפרויקט הספציפי הזה, להוכיח שאפשר להנחיל את זכרון החיים באמצעות רכבת. מטרת הפרויקט היא לקיים יום לימודי באחד מקרונות הרכבת שחוצה את המדינה, אותו יאכלסו תלמידים וניצולי שואה, תוך שמסופר סיפור השואה והגבורה, יוקרן סרט ותלמידים ילמדו אודות הנושא ממקור ראשון ובצורה שאינה שגרתית.
  • מלגות לצעירים – איתור (בשלב ראשוני) של 20 תלמידים שיעברו קורס ייחודי להנחלת זכרון השואה והפיכת התלמידים למדריכי מסעות לחו''ל. מדובר על שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לתיירות והאוניברסיטה הפתוחה.

זוהי לא רק מורשתם האינדיווידואלית, זו מורשתו של העם היהודי.

הנצחת זכר השואה בחיפה