Skip to main content

פרויקטים: חינוך ונוער

תוכנית מנהיגות

תוכנית מנהיגות

תוכנית מנהיגות - תכנית המנהיגות לסטודנטים של שותפות חיפה בוסטון מעניקה למשתתפיה ידע, כלים וניסיון בעשייה חברתית וראייה קהילתית. לצורך הרחבת הפעילות של התכנית, אנו מגייסים שותפים משמעותיים נוספים. גיוס הכספים הינו לטובת תפעול התכנית עצמה כמו גם עבור מלגות לסטודנטים המשתתפים.


המטרה הסופית של התכנית הינה מציאת פתרונות לסוגיות אשר קיימות בעיר, ובפתרונן יש להיטיב עם תושבי העיר